ความงามทางศิลปะด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนอกจากจะเปลี่ยนตามความจำเป็นของสภาพครอบครัวแล้ว สิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่จะเป็นตัวกำหนด คือรสนิยมซึ่งเป็นตัวกำหนดหลักการของการตกแต่งให้ออกมารูปแบบต่างๆ เดิมอาจชอบเปิดโล่งที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกันได้ทั้งบ้าน โดยไม่มีผนังมากั้นกลาง ภายหลังเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นจึงต้องการมีห้องที่มีลักษณะปิดกั้นจากภายนอก หรือเดิมชอบบ้านแบบเรียบๆ มีของตกแต่งเท่าที่จำเป็น แต่กลับมาชอบการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบ มีภาพแขวนบนผนัง มุมว่างจัดวางไว้ด้วยประติมากรรม หน้าต่างและประตูทุกบานติดม่านจับจีบ ซึ่งความต้องการเหล่านี้อาจจะต้องทำให้มีการกั้นห้องหรือรื้อผนังออกไปเพื่อความเหมาะสมของการตกแต่ง

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์และความงามทางศิลปะและหลักการจัดส่วนประกอบของการออกแบบมาใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วดัดแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างสิ่งใดๆก็ตามสิ่งแรกจะต้องเริ่มด้วยการออกแบบ  อาจจะออกแบบโดยความคิดหรือมีความคิดอยู่ในสมอง ซึ่งเป็นแนวคิดของผู้สร้างเพียงคนเดียวและสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ ซึ่งก็เป็นการออกแบบเหมือนกันแต่อาจจะไม่สมบูรณ์นัก การออกแบบที่ถูกต้องจะต้องสามารถให้มองเห็นแบบ  อาจจะเป็นภาพหรือแบบจำลองที่มีขนาดสัดส่วนให้สามารถมองเห็นผลงานที่จะสร้างได้อย่างชัดเจน จุดมุ่งหมายของการออกแบบมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแต่ต้องคำนึงถึงความงามควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งมีการเลือกวัสดุที่เหมาะสมและประหยัด พื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบประกอบด้วยเส้น แสง เงา สี ช่วงจังหวะ ลักษณะพื้นผิว รูปร่าง รูปทรง รวมทั้งความสมดุล มีเอกภาพ มีความเคลื่อนไหวของวัสดุให้ถูกทิศทาง และมีสัดส่วนที่เหมาะสม

เนื่องจากงานด้านการออกแบบภายในกำลังเติบโตอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจก่อสร้างและค้าขาย ดังนั้นการวางแปลนพื้นที่ว่าง การก่อสร้างภายใน และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์จึงเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการเข้าไปทำงานในสายงานที่กำลังเติบโตขึ้นนี้อย่างได้เปรียบ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ผนวกกับหลักการดำเนินธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบสวน การออกแบบหน้าร้านและนิทรรศการ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ