การใช้เทคโนโลยีที่ดีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

Museum of Failed Products
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง โดนใจ ไม่จำเจ จากการนำกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงสุนทรีย์และในเชิงพานิชย์ เพื่อตอบสนองช่องว่างและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับอาเซียนและในระดับสากล ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและในอนาคตถือเป็นจุดแข็งที่สุดจุดหนึ่งของประเทศ องค์กร หรือแบรนด์ ดังนั้นหลักสูตรวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีการพัฒนาจากความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาเป็นสิ่งของที่จับต้องได้และเป็นไปได้ในปัจจุบัน ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์สู่การสัมผัสได้ทางความรู้สึกเพื่อเข้าถึงจิตใจของผู้ใช้และผู้บริโภคต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันที่ผู้ประกอบการควรต้องคิดและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการผลิตและการจำหน่ายสินค้ากันใหม่ โดยต้องให้ความสำคัญกับฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้าให้กับหน่วยงานของตนเอง หรือเตรียมการไว้ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่นอกเหนือไปจากมองการตลาดอย่างเดียว พร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง การเตรียมการดังกล่าวผู้ประกอบการจึงต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือเติมเต็ม เพื่อความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการงานอันจะเกี่ยวข้องได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสานปัจจัยต่างๆทั้งรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย กายวิภาคเชิงกล และอื่นๆให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิต แฟชั่น หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างกลมกลืนลงตัวมีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจำนวนมาก ส่วนการให้ลำดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น การออกแบบเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น อาจพิจารณาที่ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ และความสวยงามเป็นหลัก

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. มีความงามดึงดูดใจ สามารถตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคได้
2. มีการเลือกวัสดุที่ดีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพลงทุนน้อย แต่มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
3. มีการใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและมีความปลอดภัยในการใช้สอย
4. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ เป็นที่ต้องการของตลาดทำให้มียอดขายสูง
5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี
7. มีการพยากรณ์ที่ดี
8. มีการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9000 ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
9. มีการคิดค้นสิ่งใหม่ ที่มีความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมาก
10. มีการพัฒนาทีมงานในการออกแบบ